معاون آموزشی
http://english.semnan.ac.ir/uploads/Dr_Sani_42030.jpg   
رضا نارنجی ثانی

گروه علوم درمانگاهی

Email: rezasani_vet@profs.semnan.ac.ir