معاون آموزشی
image   
علی مهدوی

دانشیار گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی

Email: mahdavi@semnan.ac.ir