اعضای هیات علمی

عکس

نام

نام خانوادگی

رشته تخصصی

رزمه

ایمیل

محمود

احمدی همدانی

کلينيکال پاتولو‍ژي دامپزشکي

دریافت فایل

ahmadi.hamedani@profs.semnan.ac.ir

 

حمید

استاجی

میکروبیولوژی

دریافت فایل

hstaji@semnan.ac.ir

 

مهنوش

پارسایی مهر

بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی

دریافت فایل 

mparsaei@profs.semnan.ac.ir

 

عباس

جواهری وایقان

پاتولوژی

دریافت فایل

Ajavaheri@semnan.ac.ir

 

عماد

چنگیزی

انگل شناسی

دریافت فایل

echangizi@semnan.ac.ir

 

محمد رضا

سلیمی بجستانی

انگل شناسی

دریافت فایل

msalimi@semnan.ac.ir

 

ابراهیم

شهروزیان

 

 

shahroozian@semnan.ac.ir

 

حمیدرضا

محمدی

بیماریهای درونی دامهای بزرگ

دریافت فایل

hr.mohammadi@semnan.ac.ir

 

علی

مهدوی

علوم دامی تغذیه دام و طیور

دریافت فایل

mahdavi@semnan.ac.ir

 

سارا

مهدی زاده مود

بهداشت و بیماریهای آبزیان

دریافت فایل

smehdizadeh@semnan.ac.ir

 

کیوان

کرامتی

علوم پایه

دریافت فایل

 k.keramati@semnan.ac.ir

 سعیده

نعیمی

علوم پایه

 دریافت فایل

 naeimis@profs.semnan.ac.ir

 

خسرو

قزوینیان

علوم دامی

 دریافت فایل

khghazvinian@semnan.ac.ir

 

حمیدرضا 

مسلمی

جراحی

 دریافت فایل