ریاست آموزشکده
http://vet.profile.semnan.ac.ir/images/collages/profiles/msalimi   

 محمدرضا سلیمی بجستانی

گروه پاتوبیولوژی

بخش انگل شناسی

Email: msalimi@semnan.ac.ir