ریاست آموزشکده

اشکان جبلی جوان 

گروه بهداشت مواد غذایی

Email: jebellija@profs.semnan.ac.ir