سردرب اصلی آموزشکده

مرکز تحقیقاتی حیوانات آزمایشگاهی

ترجمه آخرین اخبار آموزشکده

ایجاد شور و نشاط دانشجویی و اردوی تفریحی، ورزشی و سیاحتی غار دربند مهدیشهر

در راستای تنوع بخشی برنامه های فرهنگی و ایجاد شور و نشاط دانشجویی اردوی تفریحی، ورزشی و سیاحتی غار دربند مهدیشهر به همت همکاران دانشکده مهندسی کشاورزی صادقیه شهمیرزاد و معاونت‌ دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سمنان در ۲۹ آبان ماه ۴۰۲ برگزار شد.

آرشیو