محمدرضا سلیمی بجستانی اول

گروه پاتوبیولوژی

بخش انگل شناسی

Email: msalimi@semnan.ac.ir